Polityka prywatności

Polityka prywatności z dnia 07.07.2021 r.
Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na poniższą Politykę Prywatności i zgadzasz się na jej warunki.

§1
Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Maria Janiec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Maria Janiec z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8, 08-400 Garwolin zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8262209857 oraz REGON 387244720, kontakt: maria.janiec@hotmail.com
2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
4. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług lub podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§2
Podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator opiera się na kilku podstawach prawnych przetwarzania danych, w szczególności na:
a) Interes publiczny – gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia określonych usług na rzecz klientów lub w celu spełnienia określonych wymagań, którym podlegam.
b) Obowiązki prawne – w celu wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych, którym podlegam jako Administrator Ochrony Danych.
c) Umowa – w celu wykonania umowy lub podjęcia czynności prowadzących do zawarcia umowy.
d) Zgoda – gdy osoba fizyczna dobrowolnie wyraziła zgodę w momencie, gdy jej dane osobowe zostały mi przekazane.
e) Prawnie Uzasadniony Interes Administratora Danych Osobowych.

§3
Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) Prowadzenie zajęć i warsztatów. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit.b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności prowadzących do zawarcia umowy.
b) Wysyłka newslettera. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. 7 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem jako Administrator Danych Osobowych realizuję swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku jest to informowanie klientów o mojej działalności.
c) Prowadzenie zapisu na wybrane zajęcia i warsztaty, potwierdzania ich lub odwołania. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit.b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy.
d) Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.
e) Administrowanie stroną internetową. W tym celu przetwarzam takie dane osobowe jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.

§4
Prawo do cofnięcia zgody

1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć . Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać e- mail na adres skrzynki pocztowej maria.janiec@hotmail.com
2. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§5
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny lub poprzez profilowanie.

§6
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, w szczególności:
a) osobom i firmom wspierającym moją działalność, w tym IT i dostawcom usług komunikacyjnych, pozyskiwanemu z zewnątrz wsparciu biznesowemu, agencjom marketingowym i reklamowym, dostawcom usług administracyjnych, firmom księgowym, firmom hostingowym, współpracującym ze mną innym nauczycielom jogi
b) organom ścigania lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi
c) właściwym stronom w sytuacjach nagłych: w szczególności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa moich klientów
d) osobom trzecim: w kontekście nabywania lub przeniesienia jakiejkolwiek części działalności lub w związku z jej reorganizacją;
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§7
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnieni niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

§8
Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności podlega okresowym zmianom.
W przypadku istotnych zmian w mojej polityce (w zakresie gromadzonych informacji, sposobu lub powodów korzystania z nich), informacje o wprowadzonych zmianach zostaną w sposób wyraźny podane na początku polityki prywatności wraz z linkiem przekierowującym do informacji o zmianach i będą dostępne przez uzasadniony okres czasu po ich wprowadzeniu.

Uwielbiam pracę z ludźmi. Staram się pokazać że joga jest dla wszystkich jeśli wybierzemy z niej to, czego indywidualnie potrzebujemy. Szukam w jodze połączenia pracy nad ciałem i psychiką oraz używania jej jako narzędzia na drodze do samoakceptacji, reagowania na własne potrzeby i regulacji układu nerwowego. Uczę tego jak połączenie pracy z ruchem,  oddechem i umysłem wpływa na poprawę jakości życia.

Jogę prywatnie praktykuję od 14 lat.
Zawodowo jestem certyfikowaną nauczycielką E-RYT 500 z 10-letnim doświadczeniem.

Wykształcenie zdobywałam m.in. w międzynarodowej szkole Trimurti Yoga (200 i 300 Multi-Style Yoga TTC sygnowany przez Yoga Alliance, pod cudownym mentoringiem Karoliny Krawczyk-Sharma).

Uczę w trzech stylach: Hatha Joga, Vinyasa oraz Yin, czyli joga powięziowa.
Prowadzę też zajęcia jogi prenatalnej i medytacje. 

Mam uprawnienia instruktorki rekreacji ruchowej ze specjalizacją Hatha Joga.

Ukończyłam kurs „Joga jako narzędzie terapeutyczne wspierające rozwój dziecka”.

Dotychczasowe doświadczenia zdobywałam w bardzo różnych środowiskach w całej Polsce, w Norwegii (przez 5 lat) i na wyjazdach m.in. do Francji. Były to zajęcia grupowe, indywidualne i specjalistyczne, dedykowane konkretnym zagadnieniom, jak joga dla seniorów, dla kobiet po operacji mastektomii czy joga dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Prowadzę warsztaty grupowe i firmowe z zakresu jogi, pracy z oddechem, multitaskingu, praktyk uważności i medytacji. Są to warsztaty i zajęcia dla bardzo dużych korporacji jak i dla kameralnych grup które zawsze przygotowuję dla indywidulanego klienta (więcej w zakładce "Współpraca").

Na moim koncie na Instagramie @maria.janiec poruszam tematy dotyczące m.in. dbania o zdrowie psycho-fizyczne, równowagę życiową i wyrozumiałości względem siebie.

Skończyłam filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuję psychologię.

Taniec i pisanie wierszy są mi bliską formą tworzenia i wyrażania siebie. 

Fascynuje mnie szeroko pojętą miłość i rozwój duchowy.

Uwielbiam pracę z ludźmi. Staram się pokazać że joga jest dla wszystkich jeśli wybierzemy z niej to, czego indywidualnie potrzebujemy. Szukam w jodze połączenia pracy nad ciałem i psychiką oraz używania jej jako narzędzia na drodze do samoakceptacji, reagowania na własne potrzeby i regulacji układu nerwowego. Uczę tego jak połączenie pracy z ruchem,  oddechem i umysłem wpływa na poprawę jakości życia.

Jogę praktykuję od 14 lat a zawodowo jestem certyfikowaną nauczycielką 500 E-RYT z 10-letnim doświadczeniem.

Wykształcenie zdobywałam m.in. w międzynarodowej szkole Trimurti Yoga (200h i 300h Multi-Style Yoga TTC sygnowany przez Yoga Alliance, pod okiem Karolin Krawczyk-Sharma).

Uczę w trzech stylach: Hatha Joga, Vinyasa oraz Yin, czyli joga powięziowa.
Prowadzę też zajęcia jogi prenatalnej i medytacje. 

Mam uprawnienia instruktorki rekreacji ruchowej ze specjalizacją Hatha Joga.

Ukończyłam kurs „Joga jako narzędzie terapeutyczne wspierające rozwój dziecka”.

Dotychczasowe doświadczenia zdobywałam w bardzo różnych środowiskach w całej Polsce, w Norwegii (przez 5 lat) i na wyjazdach m.in. do Francji. Były to zajęcia grupowe, indywidualne i specjalistyczne, dedykowane konkretnym zagadnieniom, jak joga dla seniorów, dla kobiet po operacji mastektomii czy joga dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Prowadzę warsztaty grupowe i firmowe z zakresu jogi, pracy z oddechem, multitaskingu, praktyk uważności i medytacji. Są to warsztaty i zajęcia dla bardzo dużych korporacji jak i dla kameralnych grup (więcej w zakładce "Współpraca").

Na moim Instagramie @maria.janiec poruszam tematy dotyczące m.in. dbania o zdrowie psycho-fizyczne, równowagę i wyrozumiałości względem siebie.

Skończyłam filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuję psychologię.

Taniec i pisanie wierszy są mi bliską formą tworzenia i wyrażania siebie. 

Fascynuje mnie szeroko pojętą miłość i rozwój duchowy.