Regulamin

Regulamin prowadzenia zajęć/warsztatów jogi on-line przez www.mariajaniec.pl

I. Definicje

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług prowadzenia zajęć/warsztatów jogi on-line w obszarze domeny internetowej mariajaniec.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny mariajaniec.pl na rzecz Użytkowników.

2. Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi prowadzenia zajęć/warsztatów jogi on-line, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca to Maria Janiec prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Maria Janiec z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8, 08-400 Garwolin, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8262209857 oraz REGON 387244720, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

5. Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.mariajaniec.pl. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.

6. Zajęcia online to zajęcia jogi świadczone on-line przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

7. Warsztaty to zajęcia jogi świadczone on-line lub stacjonarnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

8. Umowa to umowa o świadczenie prowadzenia warsztatów/zajęć jogi on-line przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.

9. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, Maria Janiec ul. Jana Pawła II 8, 08-400 Garwolin, adres poczty elektronicznej: maria.janiec@hotmail.com

10. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

11. Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi oraz Subskrypcjami dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

12. Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

13. Karnet jest to blankiet imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. Ilość wejść, ważność karnetu oraz cena określona jest w cenniku. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać poprzez strefę klienta po zalogowaniu na swoje konto Użytkownika.

14. Jednorazowy bilet uczestnictwa w zajęciach/warsztatach jest to jednorazowe uczestnictwo w zajęciach/warsztatach jogi on-line. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać poprzez strefę klienta po zalogowaniu na swój profil

15. Program to udostepnienie lekcji jogi on-line, które będzie dostępne po dokonaniu płatności i wykupieniu pakietu zajęć. Udostepnienie następuje do 2 dni po odbyciu się warsztatów/zajęć jogi on-line, w których Uczestnik nie mógł wziąć udziału i jest tylko w przypadku wkupiania pakietów. Jeżeli z przyczyn losowych lub technicznych zajęcia nie odbędą się, Usługodawca zobowiązuje się nagrać daną praktykę i udostępnić ją w przeciągu 7. Brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić Usługodawcy adres poczty elektronicznej: kontakt@mariajaniec.pl  

 

 

II. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: mariajaniec.pl/regulamin.

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej mariajaniec.pl.

4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.

6. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu zgodnie z zamieszczonym na stronie grafikiem zajęć/warsztatów.

 

 

III. Zasady korzystania z zajęć/warsztatów jogi on-line

1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

3. Zarządzanie danymi Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

4. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.

8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

10. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu jego funkcjonalności, a tym samym funkcjonalności Serwisu, w tym do wszystkich zajęć/warsztatów jogi on-line jest odpłatne.

11. Cena poszczególnych zajęć/warsztatów jest podana jest na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem mariajaniec.pl w zakładce „cennik”.

12. Użytkownik przez swoje konto zapisuje się na zajęcia poprzez dokonanie wyboru rodzaju zajęć/warsztatów, daty i godziny zajęć/warsztatów, rodzaju i ilości biletów/karnetów, sposobu płatności za bilety/karnet oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu. Po dokonaniu wyboru Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wybrane zajęcia/warsztaty jogi on-line. Zapłata za zajęcia/warsztaty jest dopiero równoznaczna z rezerwacją miejsca na zajęciach/warsztatach.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów, jednak prawo nie działa wstecz. Zakupione bilety mają gwarancję swojej ceny.

14. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie płatności”, zawierającą ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach/warsztatach jogi on-line.

15. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu karnet/jednorazowy bilet nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

16. Karnet/ jednorazowy bilety zakupiony przez Internet nie podlega zwrotowi.

17. Usługodawca wymaga, aby uczestnik zajęć informował go e-mailowo o swoim stanie zdrowia lub przeciwskazaniach ze strony lekarza, fizjoterapeuty lub terapeuty, a pytania i wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy konsultować ze specjalistami. Usługodawca informuje, iż zajęcia jogi on-line jakie prowadzi nie są przeznaczone dla kobiet w ciąży. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestnika i zaleca konsultacje lekarskie lub fizjoterapeutyczne przed podjęciem każdej aktywności fizycznej, gdyż może ona nieść za sobą ryzyko urazu. 

 

 

IV. Ceny i metody płatności

1. Ceny zajęć/warsztatów jogi on-line podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
2. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności:

            a) Płatność jest możliwa poprzez Przelewy24 (świadczonych przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60 327 Poznań) lub
            b) PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449).

3. Płatność za zajęcia jest bezzwrotna i nie przechodzi na inne zajęcia lub inny miesiąc. Użytkownik który nie może uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach jogi online powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy.

4. Użytkownik dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu rezerwacji zajęć/warsztatów jogi on-line.

5. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Użytkownika w terminie 12h Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Użytkownikowi dodatkowego terminu do zapłaty. Użytkownik otrzyma w takim wypadku wiadomość e-mail o anulowaniu rezerwacji, co oznacza odstąpienie od umowy przez Usługodawcę.

6. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis www.przelewy24.pl Zgłoszenie reklamacyjne Użytkownik przesyła na adres e-mail Usługodawcy, który przekazuje je do serwisu przelewy24. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji.

7. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres maria.janiec@hotmail.com. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji / wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

8. Usługodawca wystawia faktury elektroniczne. Faktura elektroniczna, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), posiada dokładnie taką samą moc prawną jak jej papierowy odpowiednik. Prośby o fakturę prosimy składać pod adresem e- mailowym Usługodawcy.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Maria Janiec | Polityka prywatności | Regulamin | Projekt i wykonanie Media Majk | Zdjęcia Ada Piaskowska | Kaligrafia m.kaligrafia