Regulamin

Regulamin prowadzenia zajęć/warsztatów jogi on-line przez www.mariajaniec.pl

I. Definicje

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług prowadzenia zajęć/warsztatów jogi on-line w obszarze domeny internetowej mariajaniec.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny mariajaniec.pl na rzecz Użytkowników.

2. Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi prowadzenia zajęć/warsztatów jogi on-line, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca to Maria Janiec prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Maria Janiec z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8, 08-400 Garwolin, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8262209857 oraz REGON 387244720, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

5. Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.mariajaniec.pl. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.

6. Zajęcia online to zajęcia jogi świadczone on-line przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

7. Warsztaty to zajęcia jogi świadczone on-line lub stacjonarnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

8. Umowa to umowa o świadczenie prowadzenia warsztatów/zajęć jogi on-line przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.

9. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, Maria Janiec ul. Jana Pawła II 8, 08-400 Garwolin, adres poczty elektronicznej: maria.janiec@hotmail.com

10. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

11. Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi oraz Subskrypcjami dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

12. Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

13. Karnet jest to blankiet imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. Ilość wejść, ważność karnetu oraz cena określona jest w cenniku. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać poprzez strefę klienta po zalogowaniu na swoje konto Użytkownika.

14. Jednorazowy bilet uczestnictwa w zajęciach/warsztatach jest to jednorazowe uczestnictwo w zajęciach/warsztatach jogi on-line. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać poprzez strefę klienta po zalogowaniu na swój profil

15. Program to udostepnienie lekcji jogi on-line, które będzie dostępne po dokonaniu płatności i wykupieniu pakietu zajęć. Udostepnienie następuje do 2 dni po odbyciu się warsztatów/zajęć jogi on-line, w których Uczestnik nie mógł wziąć udziału i jest tylko w przypadku wkupiania pakietów. Jeżeli z przyczyn losowych lub technicznych zajęcia nie odbędą się, Usługodawca zobowiązuje się nagrać daną praktykę i udostępnić ją w przeciągu 7. Brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić Usługodawcy adres poczty elektronicznej: kontakt@mariajaniec.pl  

 

 

II. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: mariajaniec.pl/regulamin.

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej mariajaniec.pl.

4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.

6. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu zgodnie z zamieszczonym na stronie grafikiem zajęć/warsztatów.

 

 

III. Zasady korzystania z zajęć/warsztatów jogi on-line

1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

3. Zarządzanie danymi Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

4. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.

8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

10. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu jego funkcjonalności, a tym samym funkcjonalności Serwisu, w tym do wszystkich zajęć/warsztatów jogi on-line jest odpłatne.

11. Cena poszczególnych zajęć/warsztatów jest podana jest na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem mariajaniec.pl w zakładce „cennik”.

12. Użytkownik przez swoje konto zapisuje się na zajęcia poprzez dokonanie wyboru rodzaju zajęć/warsztatów, daty i godziny zajęć/warsztatów, rodzaju i ilości biletów/karnetów, sposobu płatności za bilety/karnet oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu. Po dokonaniu wyboru Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wybrane zajęcia/warsztaty jogi on-line. Zapłata za zajęcia/warsztaty jest dopiero równoznaczna z rezerwacją miejsca na zajęciach/warsztatach.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów, jednak prawo nie działa wstecz. Zakupione bilety mają gwarancję swojej ceny.

14. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie płatności”, zawierającą ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach/warsztatach jogi on-line.

15. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu karnet/jednorazowy bilet nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

16. Karnet/ jednorazowy bilety zakupiony przez Internet nie podlega zwrotowi.

17. Usługodawca wymaga, aby uczestnik zajęć informował go e-mailowo o swoim stanie zdrowia lub przeciwskazaniach ze strony lekarza, fizjoterapeuty lub terapeuty, a pytania i wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy konsultować ze specjalistami. Usługodawca informuje, iż zajęcia jogi on-line jakie prowadzi nie są przeznaczone dla kobiet w ciąży (z wyjątkiem rodzaju praktyki, która wyraźnie na to wskazuje, tj. joga prenatalna). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestnika i zaleca konsultacje lekarskie lub fizjoterapeutyczne przed podjęciem każdej aktywności fizycznej, gdyż może ona nieść za sobą ryzyko urazu. 

18. Jeżeli uczestnik warsztatu z wykupionym biletem nie może wziąć w nim udziału, ma obowiązek poinformować o tym usługodawcę nie później niż 48 godziny przed wydarzeniem. 

19. Usługodawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

20. Usługodawca nie wyraża zgody na pobieranie ani rozpowszechnianie treści zajęć, materiałów video ani treści zajęć i warsztatów.

21. Zajęcia o nazwie joga prenatalna przeznaczone są dla osób bez przeciwwskazań ze strony lekarzy prowadzących. Zaleca się wzięcie udziału osobom w trakcie 2. i 3. trymestru ciąży.
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą. 

 

 

IV. Ceny i metody płatności

1. Ceny zajęć/warsztatów jogi on-line podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
2. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności:

            a) Płatność jest możliwa poprzez Przelewy24 (świadczonych przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60 327 Poznań) lub
            b) PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449).

3. Płatność za zajęcia jest bezzwrotna i nie przechodzi na inne zajęcia lub inny miesiąc. Użytkownik który nie może uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach jogi online powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy.

4. Użytkownik dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu rezerwacji zajęć/warsztatów jogi on-line.

5. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Użytkownika w terminie 12h Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Użytkownikowi dodatkowego terminu do zapłaty. Użytkownik otrzyma w takim wypadku wiadomość e-mail o anulowaniu rezerwacji, co oznacza odstąpienie od umowy przez Usługodawcę.

6. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis www.przelewy24.pl Zgłoszenie reklamacyjne Użytkownik przesyła na adres e-mail Usługodawcy, który przekazuje je do serwisu przelewy24. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji.

7. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres kontakt@mariajaniec.pl. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji / wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

8. Usługodawca wystawia faktury elektroniczne. Faktura elektroniczna, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), posiada dokładnie taką samą moc prawną jak jej papierowy odpowiednik. Prośby o fakturę prosimy składać pod adresem e- mailowym Usługodawcy.